Neler yeni

İmam Buhari ve Sahih'i

yazicivaiz

VIP Üye
Katılım
22 May 2016
Mesajlar
15
Puanları
1
Credits
0
İmam Buhari: Asıl adı Muhammed b. İsmail b. İbrahim el-Buhari'dir. H. 194-256 yılları arasında yaşamıştır. Sahih'i dışında et-Tarihu's-sağir, et-Tarihu'l-evsat, et-Tarihu'l-kebir, el-Edebü'l-müfred ve ed-Duafa eserleri ile ön plana çıkmıştır.

Sahih: Eserin tam adı; el-Câmiu'l-müsnedu's-sahîhu'l-muhtasar min umûri Rasülillâh sallallâhu aleyhi ve sellem ve sünenihî ve eyyâmihî'dir. İmam Buhari'nin kendisinin muttali olabildiği 600.000 hadisin arasından seçtiği hadislerden oluşmaktadır. Concordance adlı eserde 97 kitap ve 3730 bâb olarak kayıtlıdır. Toplamda tekrarlarla beraber 7275 hadis bulunmaktadır. Bâb başlıklarını kendisi âyet veya hadislerden esinlenerek yazmıştır. "Buhari'nin fıkhı bâb başlıklarındadır." sözü meşhurdur. Bazı hadisleri konusuna uygun olarak bölümlere ayırmıştır. Bazı garip/izah gerektiren kelimeleri de açıklar.

Baskıları: Abdülhamit Han'ın emriyle h. 1313'te Mısır'da bastırılan ve Yûnînî nüshası esas alınarak yapılan baskı en güvenilir olandır.

Şerhleri: Sahih-i Buhari'nin 100'den fazla tamamlanmış şerhi olmakla beraber ilk şerh el-Hattabi'nin (388) "İ'lâmu's-sünen" adlı eserdir. Günümüzde ise Kirmânî'nin (786) el-Kevâkibu'd-derârî'si; İbn Hacer'in (852) "Fethu'l-Bârî"si; Aynî'nin (855) "Umdetü'l-Kârî"si ve Kastallânî'nin (923) "İrşâdü's-sârî"si elde mevcut şerhleridir.

Abdüllatîf ez-Zebîdî'nin "et-Tecrîdu's-sarîh li ehâdîsi'l-Câmii's-sahîh" adlı muhtasarı, Ahmet Nâim ve Kâmil Miras tarafından Türkçeye tercüme ve şerh edilmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı, esere bir de fihrist ekleyerek bastırmıştır.
 

Üst