Neler Yeni

Sorunsuz 103 , [ +open3 ] , [ Dark Lunar War ] , [ 30-59]

Emir

Stajyer
ELFMASTER
İlk Olarak Mevcut Keeper Ve Warderleri Silelim.

Gizli içerik
Bu içeriği görmek için konuya cevap yazmalısınız. Üye değilseniz buradan kayıt olabilirsiniz.
Gizli içerik
Bu içeriği görmek için konuya cevap yazmalısınız. Üye değilseniz buradan kayıt olabilirsiniz.
Sorunsuz Yenilerini Ekliyelim ;

Gizli içerik
Bu içeriği görmek için konuya cevap yazmalısınız. Üye değilseniz buradan kayıt olabilirsiniz.

Ve Zoneleri Elden Geçirelim ;


Gizli içerik
Bu içeriği görmek için konuya cevap yazmalısınız. Üye değilseniz buradan kayıt olabilirsiniz.

Güle Güle Kullanın - ELFDaily
 
Moderatörün son düzenlenenleri:

11ben

Çaylak
Kullanıcı
USE [kn_online]
GO
/****** Object: StoredProcedure [dbo].[UPDATE_USER_DATA] Script Date: 07.09.2015 20:21:48 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO

ALTER PROCEDURE [dbo].[UPDATE_USER_DATA]
@strCharID char(21),
@bNation tinyint,
@bRace tinyint,
@sClass smallint,
@nHair int,
@bRank tinyint,
@bTitle tinyint,
@bLevel tinyint,
@iExp bigint,
@nLoyalty int,
@bFace tinyint,
@bCity tinyint,
@sClanID smallint,
@bFame tinyint,
@sHp smallint,
@sMp smallint,
@sSp smallint,
@bStr tinyint,
@bSta tinyint,
@bDex tinyint,
@bIntel tinyint,
@bCha tinyint,
@bAuthority tinyint,
@sPoints smallint,
@nCoins int,
@bZone tinyint,
@sBind smallint,
@iPosX int,
@iPosZ int,
@iPosY int,
@dwTime int,
@sQuestCount smallint,
@strSkill varchar(10),
@strItem binary(584),
@strSerial binary(584),
@strQuest binary(600),
@nMannerPoint int,
@nLoyaltyMonthly int,
@strItemTime binary(584)
AS

UPDATE USERDATA
SET Nation = @bNation,
Race = @bRace,
Class = @sClass,
HairRGB = @nHair,
[Rank] = @bRank,
Title = @bTitle,
[Level] = @bLevel,
[Exp] = @iExp,
Loyalty = @nLoyalty,
Face = @bFace,
City = @bCity,
Knights = @sClanID,
Fame = @bFame,
Hp = @sHp,
Mp = @sMp,
Sp = @sSp,
Strong = @bStr,
Sta = @bSta,
Dex = @bDex,
Intel = @bIntel,
Cha = @bCha,
Authority = @bAuthority,
Points = @sPoints,
Gold = @nCoins,
[Zone] = @bZone,
Bind = @sBind,
PX = @iPosX,
PZ = @iPosZ,
PY = @iPosY,
dwTime = @dwTime,
strSkill = @strSkill,
strItem = @strItem,
strSerial = @strSerial,
sQuestCount = @sQuestCount,
strQuest = @strQuest,
MannerPoint = @nMannerPoint,
LoyaltyMonthly = @nLoyaltyMonthly,
strItemTime = @strItemTime,
dtUpdateTime = GETDATE()
WHERE strUserID = @strCharID
 
Kişi Yorumladı

Üst